Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro účast na zájezdech Cestovní agentury Bontour, s.r.o.

I. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi cestovní agenturou BONTOUR, s.r.o., (dále jen CA ) a zákazníkem se řídí ustanovením zákona č. 159/1999 Sb., v platném znění, a zákona č. 40/1960 Sb., v platném znění, a je dále upraven těmito Všeobecnými podmínkami. Smluvní vztah vzniká na základě zákazníkem řádně vyplněné a podepsané cestovní smlouvy, potvrzené CA, a zaplacením 50% základní ceny zájezdu zákazníkem.

Zákazníkem podepsaná cestovní smlouva a následně potvrzená CA je závazná pro obě strany. Současně je závazná i pro další osoby uvedené objednatelem na cestovní smlouvě. Potvrzení cestovní smlouvy se CA zavazuje zabezpečit zákazníkovi služby v uvedeném rozsahu a kvalitě. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost údajů jím uvedených v cestovní smlouvě. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že je mu znám rozsah služeb a platební podmínky a že je v plném rozsahu respektuje.

 CA vstupuje do tohoto smluvního vztahu přímo nebo zprostředkovaně prostřednictvím smluvních prodejců.Za nezletilé osoby podepisuje cestovní smlouvu jejich zákonný zástupce. Každý zákazník je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese zákazník.

II. Platební podmínky

 1. Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená na cestovní smlouvě a potvrzená CA. Případné slevy, vyhlášené CA po datu podpisu cestovní smlouvy zákazníkem, nezakládají právo zákazníka na snížení již potvrzené ceny.

 2. Ceny zájezdu jsou smluvními cenami sjednanými písemnou dohodou – cestovní smlouvou mezi CA a zákazníkem.

 3. CA má právo na zaplacení ceny zájezdu před jeho poskytnutím. Bez plného zaplacení celkové ceny nemá zákazník nárok na poskytnutí služeb.

 4. CA je oprávněna požadovat zálohu ve výši min. 50% z ceny zájezdu splatnou do 7 dnů od potvrzení cestovní smlouvy, doplatek do plné ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před realizací služby. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dní před realizací služby je zákazník povinen uhradit plnou cenu zájezdu při potvrzení cestovní smlouvy.

 5. CA si vyhrazuje právo před uzavřením cestovní smlouvy oznámit změny údajů uvedených v  katalogu (v nabídkových listech). V takovém případě, kdy se údaje na cestovní smlouvě a v katalogu odlišují, jsou závazné údaje uvedené na cestovní smlouvě.

III. Změny sjednaných podmínek

Ceny zájezdu jsou kalkulovány dle skutečnosti a platných kursů s velkým časovým předstihem. Pokud v době od podpisu cestovní smlouvy do data zahájení zájezdu dojde ke změnám, které se projeví ve zvýšení ceny o více než 10%, CA tuto skutečnost oznámí písemnou formou neprodleně zákazníkovi.

Jednostranné zvýšení ceny může CA provést v případě, že dojde ke zvýšení cen sjednaných služeb nebo směnného kursu české koruny o více než 10% oproti kursu použitému ke kalkulaci cen. Toto zvýšení cen je CA povinna oznámit zákazníkovi nejpozději do 21. dne před zahájením zájezdu.

 

IV. Práva a povinosti zákazníka

K základním právům zákazníka patří:

 1. Právo na řádné poskytnutí služeb jmenovitě uvedených v cestovní smlouvě.

 2. Právo na reklamaci vad poskytnutých služeb v souladu s bodem VIII. těchto Všeobecných podmínek.

 3. Právo být seznámen s případnými změnami služeb.

 4. Právo kdykoliv před započetím služeb zrušit svoji účast odstoupením od cestovní smlouvy za předpokladu dodržení stornovacích podmínek (viz bod VII.)

 5. Právo na ochranu dat v cestovní smlouvě před nepovolanými osobami.

K základním povinnostem zákazníka patří:

 1. Prokázat zaplacení sjednané ceny zájezdu předložením dokladu o zaplacení před zahájením zájezdu.

 2. Zabezpečit si platný cestovní doklad, příp. další doklady a formality nutné dle pokynu CA

 3. Řídit se převzatými písemnými pokyny a dodržovat pokyny zástupce CA. V případě závažného porušení právních předpisů ČR nebo navštíveného státu, nebo závažného narušení programu nebo průběhu, je zástupce CA oprávněn zákazníka vykázat bez nároku na náhradu nevyužitých služeb.

 4. Uhradit eventuelní škodu, kterou způsobil při čerpání služeb zajištěných dle cestovní smlouvy v dopravním prostředku, ubytovacím či jiném zařízení.

V. Práva a povinnosti cestovní agentury

 1. CA je povinna seznámit zákazníka se změnou rozsahu a ceny služeb.

 2. CA je povinna nejpozději do 7 dnů před zahájením služby poskytnout zákazníkovi nezbytné informace k cestě a pobytu a informovat o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité, a které jsou CA známy.

 3. CA je povinna poskytnout zákazníkovi veškeré služby uvedené v cestovní smlouvě. Pokud nebude možno z naléhavých důvodů poskytnout služby zahrnuté v ceně, je CA povinna:

 • zajistit služby přiměřené původnímu rozsahu,
 • upravit cenu zájezdu nebo vrátit poměrnou část již zaplacené ceny.

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany cestovní agentury

CA si vyhrazuje právo zrušit zájezd v případě, že nabylo dosaženo stanoveného minimálního počtu účastníků nutného pro realizaci příslušného zájezdu, dále v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni rozumně požadovat.

O zrušení zájezdu je CA povinna zákazníka informovat nejpozději 7 dní před termínem zájezdu. V případě, že CA zájezd zruší, má zákazník nárok na vrácení uhrazené částky v plné výši.

VII. Odstoupení od smlouvy zákazníkem

 1. Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit na základě písemného oznámení zaslaného CA. Zrušení cestovní smlouvy nastává okamžikem převzetí tohoto písemného oznámení.

 2. Při odstoupení od cestovní smlouvy je zákazník povinen zaplatiti stornovací poplatky, a to v následující výši: při stornování od 45 dnů před zahájením a více 400,- Kč/os. 30 – 45 dnů před odjezdem 30% z ceny objed. služeb/os. 20 – 30 dnů před odjezdem 50% z ceny objed. služeb/os. 10 – 20 dnů před odjezdem 75% z ceny objed. služeb/os. 5 – 10 dnů před odjezdem 90% z ceny objed. služeb/os. méně než 5 dnů před odjezdem 100% z ceny objed. služeb/os.

 3. V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj. Obdobně se postupuje při obsazení apartmá nižším počtem osob.

VIII. Reklamační řízení

 1. Zákazník má právo na reklamaci vad zaplacených služeb, které nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitně dle cestovní smlouvy.

 2. Zákazník je povinen případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu u zástupce CA nebo jiného odpovědného pracovníka CA tak , aby mohla být provedena náprava přímo ihned na místě.

 3. Reklamaci závady, která nemohla být odstraněna přímo na místě, případně podává-li zákazník reklamaci písemně u CA, musí zákazník uplatnit nejpozději do 7 dnů po ukončení služeb. Po uplynutí této lhůty může zákazník uplatnit svou reklamaci jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění, avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy měly být služby podle cestovní smlouvy ukončeny, po této lhůtě právo na reklamaci zaniká. Reklamaci lze uplatnit i u cestovní kanceláře nebo agentury, která uzavření smlouvy zprostředkovala a to za stejných podmínek.

 4. CA je povinna se vyjádřit k reklamaci a tuto vyřídit do 30 dnů od obdržení. Po prověření reklamace, v případě, že se jedná o reklamaci oprávněnou, je CA povinna poskytnout přiměřenou náhradu či slevu z ceny služeb.

 5. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CA, nevzniká zákazníkovi nárok na náhradu ceny takovýchto služeb ani na slevu z ceny služby.

 6. CA neručí za úroveň služeb a akcí, které si zákazník objedná na místě a jejichž organizátorem není CA

 7. Zákazník, který bez zavinění CA nevyčerpá zcela nebo zčásti všechny zaplacené služby, nedostaví se k odjezdu autobusu dle pokynů CA apod., nemá nárok na finanční náhradu za nevyčerpané služby.

IX.. Pojištění

CA zajišťuje svým klientům komplexní pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí na základě uzavřené smlouvy s pojišťovnou. Pojištění osob pro cesty a pobyt v zahraničí není zahrnuto v ceně služby, pokud není uvedeno jinak. CA na tuto skutečnost upozorňuje své klienty prostřednictvím nabídkových listů či katalogů, příp. V pokynech na cestu, zasílaných klientům před termínem.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto „Smluvní podmínky“ nabývají účinnosti dnem 1.5.2008.

 2. Pro zájezdy a služby, které CA prodává na základě smlouvy s jinou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, platí podmínky pořádající cestovní kanceláře nebo cestovní agentury.

 3. Zákazník stvrzuje svým podpisem na cestovní smlouvě, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

 4. Veškeré údaje a ceny vycházejí ze skutečností známých a platných v době sestavování kalkulací a CA si vyhrazuje právo aktualizace a změn. Eventuelní neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a cestovní smlouvy.

 5. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že souhlasí s použitím jeho osobních údajů a to výhradně pro potřeby cestovní agentury v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a to i jménem dalších osob uvedených na cestovní smlouvě. CA je oprávněna využívat tyto údaje pouze ke své činnosti a za účelem propagace služeb cestovního ruchu poskytovaných nebo zprostředkovaných CA.

Obchodní podmínky
Ohodnoťte stránku.